Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

mag0078 0115 01

Xem Thêm