Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

yiwu tw1

Xem Thêm